چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵

آینده بازار تبلت ها

قیمت-تبلت

موسسه تحقیقاتی IDC اقدام به انتشار جدول پیشبینی بازار فروش تبلتهای جداشدنی در سال 2016 نمود. بر طبق این جدول که بازار را در بازه سال های 2016 تا 2020 تحلیل نموده است، عرضه تبلت سنتی با 5.9 درصد کاهش مواجه می شود و در همین حال بازار سیستمهای هیبریدی یا تبلتهای جداشدنی رونق میگیرد. در این جدول رشد تبلتهای ویندوزی قابلتوجه است و در سال 2016 میزان عرضه این تبلت ها 53.3 درصد خواهد شد. این رقم بر اساس پیش بینی موسسه IDC در سال 2020 به رقم 74.6 درصد افزایش خواهد یافت. کاهش فروش تبلتهای سنتی مبتنی بر آی او اس نیز قابلتوجه است. رقم 28.5 درصد بازار در سال 2016 به رقم 7.3 درصد عرضه در سال 2020 پیشبینیشده است. با توسعه ساخت تراشههای موبایل x86 سیستمهای ویندوزی طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد و موفقیت ویندوز 10 این نکته را ثابت میکند که در سالهای آینده سیستمهای ویندوزی بهصورت هیبریدی و جداشدنی بیشتر از قبل خواهند شد درحالیکه عرضه سیستمهای مبتنی بر اندروید که در سال 2016 حدود 18.2 درصد پیشبینیشده، در سال 2020 به 18.1 درصد عرضه خواهد شد. همچنین بر اساس گفته ها سیستمهای هیبریدی و تبلتهای جداشدنی از رقم عرضه 6.16 میلیونی در سال 2015 به رقم 63.8 میلیون در سال 2020 خواهد رسید که این رشد به علت توسعه ویندوز روی تبلت خواهد بود.